Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Alignment model of strategic planning

Tiếng việt: Mô hình liên kết chiến lược

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.