Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Baseline

Tiếng việt: Đường cơ sở

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.