Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Capital

Tiếng việt: Vốn

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.