Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Core Value

Tiếng việt: Giá trị cốt lõi

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.