Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Cultural competence

Tiếng việt: Năng lực liên văn hóa

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.