Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Empowerment evaluation

Tiếng việt: Đánh giá trao quyền

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.