Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Evaluation

Tiếng việt: Đo đạc

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.