Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Gap analysis

Tiếng việt: Phân tích khoảng trống

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.