Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Human Capital

Tiếng việt: Vốn nhân lực

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.