Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Key Performance Indicator (KPI)

Tiếng việt: Key Performance Indicator (KPI)

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.