Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Market Segmentation

Tiếng việt: Phân khúc thị trường

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.