Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Outsourcing

Tiếng việt: Thuê ngoài

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.