Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Problem recognition

Tiếng việt: Nhận diện vấn đề

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.