Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Resolution

Tiếng việt: Resolution

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.