Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Skeuomorphism

Tiếng việt: Skeuomorphism

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.