Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Strategic Planning

Tiếng việt: Hoạch định chiến lược

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.