Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Value Chain

Tiếng việt: Chuỗi giá trị

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.