Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Value Proposition

Tiếng việt: Tuyên bố giá trị

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.