Skip to main content

Thuật ngữ chuyên ngành

Vision Statement

Tiếng việt: Tuyên bố về tầm nhìn

Bài viết liên quan:

Lọc theo:

Y.

Z.