Có nhiều option để có nhiều sự so sánh? Bao nhiêu cho đủ khi có thể "không bao giờ là đủ?" Client có lý do của họ, Agency có quan điểm của mình. Cùng chúng tôi trả lời câu hỏi “Bao nhiêu option là đủ?” ngay tại podcast dưới đây!