Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

BT Brainstorm

BT Brainstorm là bộ script typeface với hai style Marker và Rollerball được phát triển bởi BeauType Studio nhằm mô tả lại chữ viết tay sử dụng 2 loại bút tương ứng là bút marker và bút bi.

BT Brainstorm

Kết hợp linh hoạt

Với việc tái hiện nét chữ tự nhiên ở tốc độ viết vừa phải, dễ đọc, BT Brainstorm hoàn toàn có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp linh hoạt cùng với các bộ typeface khác để mang lại cảm giác con người, thân thiện cho thiết kế.

Hệ thống ligature

Điểm khác biệt của BT Brainstorm nằm ở bộ ligature (chữ ghép nối) phong phú, giúp mô phỏng sát nhất những nét bút viết tay tự nhiên của con người mà không làm mất đi tính hệ thống của font chữ

LIGATURE PREVIEW
Ac
BT BRAINSTORM
 • Rollerball Pen
 • Ae
 • Al
 • Án
 • Át
 • Ăc
 • Ăm
 • Ăn
 • Ặm
 • Ặn
 • Am
 • An
 • Ar
 • Ất
 • Ậc
 • Ậm
 • Ận
 • Ẩm
 • Ẩn
 • Ạc
 • Ạm
 • Ạn
 • Ãm
 • Ãn
 • Ce
 • Ga
 • Ok
 • Gẻ
 • Gẽ
 • ăm
 • ăn
 • ci
 • ck
 • Ật
 • Ầm
 • Ần
 • Gả
 • Ge
 • He
 • Hẻ
 • Hẽ
 • Oh
 • ắt
 • ặm
 • ặn
 • ằn
 • ẳm
 • ẳn
 • ẵm
 • ẵn
 • âm
 • ân
 • ạm
 • ạn
 • Âc
 • Âm
 • Ân
 • at
 • ate
 • att
 • ám
 • án
 • ăt
 • ắm
 • ắn
 • ất
 • ậm
 • ận
 • Ặc
 • Gu
 • Gụ
 • Gủ
 • Hể
 • Hễ
 • Hẹ
 • Th
 • am
 • an
 • Ắt
 • Gắ
 • Gặ
 • Gằ
 • Gẳ
 • Gẵ
 • Gứ
 • Gự
 • Gừ
 • Gử
 • Gữ
 • Hế
 • Hệ
 • Hề
 • Ác
 • Ám
 • Ạt
 • Àm
 • Àn
 • Ảm
 • Ản
 • Gấ
 • Gậ
 • Gầ
 • Gẩ
 • Gẫ
 • Gạ
 • Gẹ
 • Att
 • Ắc
 • Ắm
 • Ắn
 • Ặt
 • Ằm
 • Ằn
 • Ẵm
 • Ẵn
 • Ấc
 • Ấm
 • Ấn
 • At
 • át
 • ặt
 • ằm
 • ât
 • ấm
 • ấn
 • ật
 • ầm
 • ần
 • ẩm
 • ẩn
 • ẫm
 • ẫn
 • ạt
 • àm
 • àn
 • ảm
 • ản
 • ãm
 • ãn
 • ch
 • ei
 • em
 • en
 • est
 • ew
 • ex
 • ém
 • én
 • êm
 • ên
 • ếm
 • es
 • ến
 • ệm
 • ện
 • ềm
 • ền
 • ểm
 • ển
 • ễm
 • ễn
 • ẹm
 • ẹn
 • èm
 • èn
 • ẻm
 • ẻn
 • ẽm
 • ẽn
 • fa
 • ff
 • fo
 • fu
 • gh
 • le
 • lệ
 • lề
 • lể
 • lễ
 • lẹ
 • lẻ
 • lẽ
 • mi
 • mị
 • mỉ
 • ni
 • nị
 • nỉ
 • oa
 • oạ
 • oả
 • ob
 • oe
 • oẹ
 • oẻ
 • oẽ
 • ok
 • ol
 • ou
 • rs
 • ry
 • ss
 • st
 • ta
 • tắ
 • tặ
 • tằ
 • tẳ
 • tẵ
 • tấ
 • tậ
 • tầ
 • tẩ
 • tẫ
 • tạ
 • tả
 • te
 • tế
 • tệ
 • tề
 • tể
 • tễ
 • tẹ
 • tẻ
 • tẽ
 • th
 • to
 • tố
 • tộ
 • tồ
 • tổ
 • tỗ
 • tọ
 • tỏ
 • tớ
 • tợ
 • tờ
 • tở
 • tỡ
 • tr
 • tt
 • tu
 • tụ
 • tủ
 • tứ
 • tự
 • từ
 • tử
 • tữ
Ac

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHT THANK YOU, MY TWILIGHTTHANK YOU, MY TWILIGHT

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

BT Brainstorm hỗ trợ đa ngôn ngữ các bộ chữ gốc Latin, một trong số đó là tiếng Việt. Việc xây dựng một bộ font đa ngôn ngữ giúp cho tiềm năng ứng dụng và sáng tạo đối với bộ font là vô tận.

CON SỐ ẤN TƯỢNG

0

Thank you for watching!

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO: PHẠM HOÀNG HÀ / THIẾT KẾ TYPEFACE: NGÔ NHẬT QUANG /
TEAM THIẾT Kế: hoàng lê phan | quách đông duy anh / Minh họa: Đỗ Hương giang /
Sản xuất nội dung: Lưu kiên định / quản lý dự án: Nguyễn huy long /
phát triển công nghệ: Nguyễn quốc khánh

GIÁM ĐỐC SÁNG TẠO: PHẠM HOÀNG HÀ
THIẾT KẾ TYPEFACE: NGÔ NHẬT QUANG
TEAM THIẾT Kế: hoàng lê phan | quách đông duy anh
Minh họa: Đỗ Hương giang
Sản xuất nội dung: Lưu kiên định
quản lý dự án: Nguyễn huy long
phát triển công nghệ: Nguyễn quốc khánh