Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Balanced Scorecard

Bảng điểm cân bằng

Bảng điểm cân bằng là phương pháp quản lý hiện đại dựa trên mục tiêu, theo đó định hướng phát triển của doanh nghiệp được thể hiện bằng các chỉ tiêu, các mục tiêu được tổ chức đó xây dựng một cách hài hòa, cân đối dựa trên các ưu tiên quan trọng của tổ chức, doanh nghiệp.