Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Empowerment evaluation

Đánh giá trao quyền

Một cách tiếp cận đánh giá nhằm mục đích cải thiện con người của tổ chức để giúp họ đạt được mục tiêu của mình. Empowerment evaluation yêu cầu các tổ chức cung cấp các công cụ phù hợp cho nhân viên của họ để họ có thể đánh giá việc lập kế hoạch, thực hiện và tự đánh giá các dự án và sáng kiến của mình.