Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Research and Development

Nghiên cứu và phát triển

Nghiên cứu và phát triển trong các doanh nghiệp sản xuất – dịch vụ, có nhiệm vụ nghiên cứu – phát triển sản phẩm mới, công nghệ mới… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thị trường và chiến lược phát triển của doanh nghiệp.