Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Quantitative

Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng là điều tra thực nghiệm có hệ thống về các hiện tượng quan sát được qua số liệu thống kê, toán học hoặc số hoặc kĩ thuật vi tính.