Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Cause and Effect

Cause and Effect

Quá trình xác định mối quan hệ giữa các sự vật hoặc sự kiện. Mục đích là để xác định xem một sự kiện hoặc hành động có gây ra sự kiện hoặc hành động khác xảy ra hay không. Gọi tắt là nhân quả.