Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Market Segmentation

Phân khúc thị trường

Market Segmentation mô tả quá trình chia nhỏ thị trường thành các nhóm con có liên quan và có thể phân biệt rõ ràng dựa trên một yếu tố chung, chẳng hạn như sở thích, nhân khẩu học, xã hội học, v.v.