Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brief

Bản tóm tắt công

Có thể hiểu Brief là một bản tóm tắt công việc. Brief trong Marketing hay trong bất kì một lĩnh vực nào đều có ý nghĩa rất quan trọng. Brief có thể là một văn bản do khách hàng (Client) cung cấp cho công ty Marketing hoặc người thực hiên (Agency) hoặc một văn bản của nhân viên tóm tắt những thông tin cần thiết, cô đọng nhất giúp cho người quản lý có thể hiểu được một cách trọn vẹn.