Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Inputs

Đầu vào

Inputs là các nguồn lực được sử dụng để thực hiện dự án, điều này có thể bao gồm con người, nguyên vật liệu thô, thông tin, năng lượng hoặc tài chính.