Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Strategic Planning

Hoạch định chiến lược

Strategic planning là quá trình đề ra các công việc cần thực hiện của công ty, tổ chức những nghiên cứu để chỉ ra những nhân tố chính của môi trường bên ngoài và môi trường bên trong doanh nghiệp.