Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Financial Perspective

Khía cạnh tài chính

Lợi nhuận đầu tư và giá trị kinh tế gia tăng: các đơn vị kinh doanh thường trải qua 03 giai đoạn tài chính: Tăng trưởng (growth), Duy trì (sustain), thu hoạch (harvest) với 03 chủ đề tài chính thúc đẩy chiến lược kinh doanh bao gồm: Tăng trưởng doanh thu và tập hợp sản phẩm; Giảm chi phí, cải thiện năng suất; Sử dụng tài sản, chiến lược đầu tư.