Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Extended

Extended

Những kí tự mở rộng so với bản kí tự căn bản của một bộ chữ. Chẳng hạn như các kí tự đi kèm với dấu trọng âm ví dụ như "á" "à" "ạ" v..v..