Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

SAGE Brand Archetype

SAGE Brand Archetype

Mục tiêu: Giúp thế giới có thêm trí tuệ và hiểu biết
Đặc điểm: Kiến thức, trí tuệ, sự hiểu biết, chu đáo, khả năng phân tích, cố vấn, đáng tin cậy
Nhược điểm: Có thể bị đánh giá hơi bảo thủ và suy nghĩ quá nhiều Marketing niche: Giúp mọi người hiểu rõ hơn về từng vấn đề cụ thể, cung cấp khả năng phân tích.
Ví dụ: BBC, PBS, Google, Philips