Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Outsourcing

Thuê ngoài

Outsourcing là quá trình bàn giao các hoạt động kinh doanh nhất định cho một tổ chức khác đảm nhận theo hợp đồng. Điều này thường xảy ra khi các doanh nghiệp đưa ra quyết định rằng việc giao một chức năng cụ thể cho một công ty khác sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với việc thực hiện nó trong nội bộ.