Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Brand Differentiation

Khác biệt thương hiệu

Khác biệt thương hiệu là tạo ra hoặc thể hiện tính chất độc đáo của thương hiệu trên cơ sở tham chiếu với đối thủ cạnh tranh.