Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

SMART Goal

SMART Goal

 

Mục tiêu SMART thực chất là những nguyên tắc được thiết lập để định hình và thực hiện mục tiêu trong tương lai. Chúng ta sẽ biết được khả năng của mình có thể làm được gì và xây dựng kế hoạch cụ thể cho chúng.
S - Specific (simple, sensible, significant): Tính cụ thể, dễ hiểu
M - Measurable (meaningful, motivating): Có thể đo lường được
A - Atainable (agreed, achievable): Tính khả thi
R - Realistic (reasonable, realistic and resourced, results-based): Tính thực tế
T - Time bound (time-based, time limited, time/cost limited, timely, time-sensitive): thiết lập thời gian