Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Vision Statement

Tuyên bố về tầm nhìn

Vision Statement là một mô tả đầy tham vọng về những gì một tổ chức muốn đạt được hoặc hoàn thành trong trung và dài hạn. Nó có mục đích hướng dẫn việc tạo ra kế hoạch chiến lược để giúp đảm bảo rằng chiến lược của bạn tập trung rõ ràng vào một kết quả nhất định.