Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Core Value

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là hệ thống niềm tin ảnh hưởng tới cách cư xử giữa con người với con người hay giữa tập thể này với tập thể khác, nó được xem là “linh hồn” và “ăn sâu” vào trong tổ chức, giúp hình thành nên tâm lý chung, tạo nên môi trường văn hóa.