Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

PPI/ DPI

PPI/ DPI

PPI là viết tắt của pixel trên inch trong khi DPI là viết tắt của điểm trên inch — chúng đề cập đến số lượng pixel hoặc điểm tương ứng, có thể được đặt trong một đường trên một inch tuyến tính. PPI được sử dụng để mô tả độ phân giải của hình ảnh kỹ thuật số và DPI được sử dụng để mô tả lượng chấm mực trên mỗi inch trong hình ảnh được in. PPI cũng có thể ảnh hưởng đến kích thước và chất lượng in của thiết kế, nhưng DPI không ảnh hưởng đến thiết kế kỹ thuật số.