Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Initiatives

Sáng kiến

Initiatives là một nỗ lực do một tổ chức tạo ra nhằm cải thiện tình trạng hiện tại của tổ chức đó.