Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Trend Analysis

Phân tích xu hướng

Một kỹ thuật phân tích được sử dụng để theo dõi và phân tích các xu hướng quan trọng trong môi trường kinh doanh nhằm tận dụng các cơ hội được xác định và giảm thiểu rủi ro.