Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Capital

Vốn

Vốn là tài sản thuộc sở hữu của một thực thể và luôn sẵn sàng để sử dụng. Vốn thường được mô tả dưới dạng tiền.