Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Action Plan

Action Plan

Action plan liệt kê các hành động cụ thể phải được thực hiện, bởi ai và khi nào để đạt được mục tiêu tổng thể. Ví dụ ở đây đó là Action plan trong chiến lược marketing sẽ liệt kê list công việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội ngũ truyền thông.