Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Human Capital

Vốn nhân lực

Mô tả các kỹ năng, kiến thức và đầu ra của nhân viên như là tài sản vật chất cho tổ chức.