Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Mission Statement

Sứ mệnh công ty

Mission Statement mô tả mục đích cốt lõi của tổ chức đối với sự tồn tại của họ. Mission Statement không phải là một mục tiêu và thường không có khung thời gian gắn liền với nó.