Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Work Plan

Kế hoạch công việc

Work Plan là một bản phác thảo các hành động được thực hiện bởi quản lý cấp trên hoặc ủy ban hội đồng quản trị để đạt được các chiến lược hoặc mục tiêu.