Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Focus Area

Focus Area

Các khu vực trọng tâm mô tả những điều bạn muốn hoàn thành để đi đến Vision của mình. Khi tất cả các lĩnh vực trọng tâm của bạn đã đạt được, bạn cũng nên đạt được Vision của công ty.