Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hard data

Dữ liệu cứng

Hard data mô tả dữ liệu ở dạng số có thể được đo lường và định lượng một cách chính xác. Nó đại diện cho các thước đo khách quan của dữ liệu như doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v.