Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ligature

Ligature

Ligature xảy ra trong đó hai hoặc nhiều chữ cái được nối với nhau thành một ký tự.