Social media

33 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Terminal

Terminal

Bất kỳ nét nào không kết thúc bằng serif đều là Terminal. Nó có thể là thẳng hoặc cong.